AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Rozpis bohoslužeb a celebrantů
Aktuální ohlášky
Aktuální kalendář
Pastorační rada
Zápisy z FR
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

 

Zahájení diecézní synody

Společnou bohoslužbou v katedrále zahájíme v neděli 7. 1. 2024 diecézní synodu. V dekretu o jejím svolání, který se tento den čte ve všech farních kostelích, biskup Tomáš říká, že pro nejbližších 10 let trápí naši diecézi tři důležité otázky: 1. misie – jak předávat naši víru dnešnímu světu, 2. uspořádání – jak co nejlépe využít omezený a snižující se počet kněží a pastoračních pracovníků, 3. hospodaření – jak hmotně zajistit život a službu naší diecéze.

Biskup nechce rozhodovat sám (o nás, bez nás), ale chce do hledání odpovědí na tyto otázky zapojit všechny. Proto se rozhodl svolat diecézní synodu, kterou dnes zahajujeme a která potrvá až do roku 2026.

Zmíněné tři otázky můžeme každý vzít za své různými způsoby. Především se všichni můžeme za synodu modlit a prosit o Boží světlo a pomoc při hledání odpovědí. Modlitbu jste dostali na kartičkách, mějte ji doma a, prosím pěkně, užívejte ji ve svém osobním modlitebním životě nebo při modlitbě v rodině, budeme ji užívat i při některých našich bohoslužbách.

Dále všichni mohou za svou farnost navrhnout vhodného delegáta, který bude naši farnost zastupovat na jednání synody. Všichni tedy máme možnost vyjádřit se k tomu, kdo a potažmo s jakými názory nás bude zastupovat. Z navržených kandidátů potom PRF a ERF zvolí konkrétního delegáta.

Prosíme, abyste v následujících dvou týdnech až do neděle 21. ledna včetně, podávali návrhy kandidátů. Jména s uvedeným kontaktem na ně (mail či tel) můžete vhodit do připravené krabičky v sakristii.

Potřebné vlastnosti kandidáta: věk alespoň 18 let, pravidelná účast na nedělní mši sv. v naší farnosti, bere za svou důležitost tří synodních otázek a je ochoten k průběžné aktivní spolupráci, osobní přípravě, modlitbě, společné formaci a doprovázení spolupracovníky synodního týmu.

Z navržených kandidátů, kteří budou se svou kandidaturou souhlasit, bude zvolen jeden konkrétní delegát, který nás bude na synodě reprezentovat.

V záležitostech souvisejících s návrhy a volbou delegáta na diecézní synodu se obracejte na fr. Antonína OP (antonin@op.cz).